Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 6


Урок 6

Тема разговора: «Семья»

Количественные числительные

Дифтонги

Глаголы типа nést «нести»

Rozhovor

— Dobrý večer, paní Králová.
— Dobrý večer, pane Sizove.
— Kam jdete?
— Jdu do Národního divadla.
— Dovolíte, abych vás doprovodil? Jdete do divadla sama?
— Ne. Můj muž na mne čeká u divadla.
— A děti jsou doma?
— Syn a dcera jsou doma s tetou Vlastou.
— Vaše sestra bydlí s vámi?
— Už dva roky. Muž pracuje v továrně, já jsem v kanceláři a Vlasta vede domácnost. Dříve jsme bydleli u rodičů. A co dělá vaše žena?
— Děkuji, má se dobře. Je učitelkou a práce ve škole se jí velmi líbí. Naše děti jsou u babičky a u dědečka. Ještě nechodí do školy.
— Kolik je jim let?
— Staršímu chlapci je šest, mladšímu pět.
— Už jsme u divadla. Pozdravujte vaši rodinu.

Вы можете написать свой перевод диалога в эту форму выше, а затем скопировать в комментарии ВК под уроком.

divadlo, -a cp театр
národní национальный
doprovodit, -ím, -íš ... -í проводить
čekat, -ám, -áš ... -ají ждать
dcera, -y ж дочь
bydlet, -ím, -íš ... -í жить
kancelář, -e ж канцелярия, бюро
domácnost, -i ж домашнее хозяйство
dříve раньше
rodiče мн. ч. родители
mít se dobře поживать хорошо
učitelka, -y ж учительница
práce, -e ж работа
líbit se, -ím, -íš ... -í нравиться
velmi очень
babička, -y ж бабушка
dědeček, -čka, м дедушка
rodina, -y ж семья
noc, -i ж ночь
chlapec, -pce м мальчик

Лексические пояснения

večer

1) существительное ‘вечер
2) наречие ‘вечером

teplý večer, zimní večer
Večer budu doma.
Večer budeme hrát šachy.

muž

1) муж
2) мужчина

Můj muž čeká před divadlem.
Kdo je ten muž?

žena

1) жена
2) женщина

Moje žena pracuje v továrně.
Znáte tu ženu?

rodinaсемья (родина — vlast; власть — moc)

pozdravovat ženu, muže — передавать привет жене, мужу
 (поздравлять — blahopřát: blahopřejeme vám k Vánocům — поздравляем с Рождеством)

Dobrou noc! — Спокойной ночи!

Запомните:

Kam jdete?

Jdu do divadla, jdeme do kina, jdeme do školy.

Kde pracujete?

Pracuji v továrně, v závodě, ve škole.

Kam jedete?

Jedu do Prahy, jedeme do Česka, jedeme do Ruska.

Na koho čekáte?

Čekám na matku, sestra čeká na tetu, čekáme na pana Nováka, čekáme na babičku.

Количественные числительные

jeden, jedna, jedno
jedenáct
dvacet jeden/jedenadvacet *
dva, dvě, dvě
dvanáct
dvacet dva/dvaadvacet
tři
třináct
dvacet tři/třiadvacet
čtyři
čtrnáct
dvacet čtyři/čtyřiadvacet
pět
patnáct
dvacet pět/pětadvacet
šest
šestnáct
dvacet šest/šestadvacet
sedm
sedmnáct
dvacet sedm/sedmadvacet
osm
osmnáct
dvacet osm/osmadvacet
devět
devatenáct
dvacet devět/devětadvacet
deset
dvacet
třicet

* Количественные числительные от 21 до 99 в чешском языке могут образовываться по двум моделям: а) так же, как и в русском языке (десятки + единицы; пишется раздельно): б) так же, как, например, в немецком языке (единицы + соединительный союз а + десятки; пишется слитно).

Дифтонги

В чешском языке есть дифтонги au, eu, ou, которые читаются как один слог: au-to, au-tor, sou-sed, pseu-do-nym, feu-dál-ní.

S kým jdete do divadla? S matkou, s tetou Martou.
S kým chcete mluvit? Se slečnou Věrou Novákovou.
S kým pojedete do Prahy? S učitelkou Vlastou Královou.
Na shledanou! Dobrou noc!

Упражнения

1. Прочтите, обращая особое внимание на правильное произношение:

a) Dobrý večer, zítra a pozítří, Národní divadlo, starší chlapec, mladší sestra, můj muž, náš dědeček, váš otec.

b) Přijet dříve, odjet ve středu, jít do kanceláře, mluvit dobře česky, představit přítele, řeka Vltava, pátá řada, říci něco sestře.

c) Mít rádio a televizor, dobrá taktika, hovořit o politice, známý dirigent, neznámý motiv, dobrý kolektiv, mít titul, elektrická lokomotiva.

d) Hora Říp, hotel Internacionál, znát toho muže, mnoho knih, hlavní město Praha.

e) Na shledanou, dobrou noc, hovořit s Frantou, za Prahou, před Ostravou, spokojen s tou knihou.

2. Переведите:

Dovolíte, abych vás doprovodil? Budu na vás čekat. Pracuji v továrně. Jeho žena pracuje v kanceláři. Můj muž je učitel. Naše děti už chodí do školy. Sestra je dnes večer doma. Včera byl teplý večer. Starší syn se uči dobře. Naši rodiče bydlí v Bratislavě. Naše rodina bydlí v Žilině. Kdo je ta žena? Kdo je ten muž?

Klíč

3. Образуйте вопросы к предложениям:

Образец: Dnes večer hrají v Národním divadle Rusalku. Co dnes hrají v Národním divadle? Kdy hrají v Národním divadle Rusalku? Kde hraji dnes večer Rusalku?

Včera byla děvčata v divadle. Bratr byl v sobotu ve Smetanově divadle. Babička půjde s dětmi do kina. Starší dcera už chodí do školy. Můj muž čeká na děti před kinem. Za dva měsíce pojedeme do Česka.

Klíč

4. Прочтите:

3 děti, 1 syn a 2 dcery, 1 bratr a 4 sestry, 5 korun, 10 rublů, 12 měsíců, 7 dní, 8 hodin, 20 chlapců, 6 žen a 11 mužů, 2 okna, 2 divadla, 2 kina, 2 slova, 2 piva.

5. Ответьте, употребляя творительный падеж единственного числа (окончание -ou):

S kým jdete v sobotu do divadla? (matka a sestra) S kým jste včera mluvil? (teta Marta) S kým jedete v zimě na hory? (učitelka) S kým jste byl včera v kině? (dcera Eva) S kým pojedete do Tater? (celá rodina).

Klíč

6. Замените выделенные слова:

Zítra večer jdeme do Národního divadla. U divadla na mne čeká můj muž. Babička nám vede domácnost. Kde pracuje vaše starší sestra? Práce v kanceláři se mi velmi líbí. Pozdravujte vaši rodinu.

7. Разучите диалоги:

— Kam jdete?
— Jdeme s mužem do kina.

— Dobrou noc.
— Na shledanou.

— Dovolíte, abych vás doprovodil?
— Prosím.

— Co děla váš muž?
— Pracuje v továrně.

— Pozdravujte vaši rodinu.
— Děkuji.

— Kdo vám vede domácnost?
— Naše babička.

8. Ответьте на вопросы.

Kde pracuje váš bratr? Co dělá vaše sestra? Líbí se vám vaše práce? Kdo vám vede domácnost? Máte děti? Kolik let je vašemu chlapci? Jak stará je vaše dcera? Chodí vaše děti do školy? Máte dědečka a babičku? Kam jdete? Byl jste v Národním divadle? Dovolíte, abych vás doprovodil? Kdo na vás čeká? Kde na vás čeká vaše sestra?

Klíč

9. Спросите по-чешски у своего друга:

Куда он идет, куда он едет, что делает его жена, есть ли у него дети, сколько им лет, с кем он идет в театр, где работает его брат, где живет его семья, понимает ли он по-чешски, говорит ли он по-словацки, где он живет, нравится ли ему его работа, работает ли он в бюро.

Klíč

10. Расскажите по-чешски о своей семье.

Klíč

Глагол nést «нести»

Настоящее время   Окончания
nesu
neseš
nese
  neseme
nesete
nesou
  -u
-eš
-e
  -eme
-ete
-ou

Přinesu vám knihu Aloise Jiráska „Proti všem”. Komu neseš ty noviny? Sestra nám přinese časopis „Týden”. Odneseme dopis na poštu. Co to nesete? Děvčata přinesou „Mladou frontu dnes”.

По образцу nést — nesu спрягаются такие глаголы, как:

číst

Čtu román Milana Kundery „Nesnesitelná lehkost bytí”. Co čteš? Pan Nováček čte časopis. Čteme sportovní zprávy. Čtete už dobře česky? Děvčata čtou román českého spisovatele Hrabala.

vést

Každé ráno vedu dítě do školy. Vedeš sama domácnost? Kdo vede vaši delegaci? Provedeme vás po Václavském náměstí. Nevime, kde je Smetanovo divadlo; zavedete nás tam? Pánové nás odvedou do restaurace.

jít

Dnes jdu* do Národního divadla. Jdeš do kina? Otec jde na koncert. Jdeme na Staroměstské náměstí. Jdete domů? Děti jdou do školy.

brát

beru, bereš, bere, bereme, berete, berou

zvát

zvu, zveš, zve, zveme, zvete, zvou

jet

jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou

tisknout

tisknu, tiskneš, tiskne, tiskneme, tisknete, tisknou

minout

minu, mineš, mine, mineme, minete, minou

* В разговорной речи начальное j в формах настоящего времени обычно не произносится: du, deš ... Но в отрицании возможно только произношение с j: nejdu, nejdeš ... То же относится и к формам настоящего времени глагола byt: jsem, jsi, jsme, jste, jsou —› sem, si, sme, ste, sou, но в отрицании только nejsem, nejsi, nejsme, nejste, nejsou.

Упражнения

11. Раскройте скобки, образовав формы настоящего времени (у глаголов совершенного вида — формы будущего времени).

Bratr (čist) každé ráno noviny. Děvčata (jet) zítra do Olomouce. Kdo (jet) s nimi? Děti (jít) ráno do školy v osm hodin. Otec (jit) s námi na koncert. Přátelé nás (zvát) do Prahy. Kamarád mě (zvát) do Brna. Sestra nám (přinést) knihu Jaroslava Haška. Prosím vás, kdy (odnést) ten dopis na poštu?

Klíč

12. Единственное число глагола замените множественным:

Přinesu vám časopis „Týden”. Co nám neseš? Vedu vám syna. Přivedeš k nám též dceru? Zavedu vás na Václavské náměstí. Pozítří jdu do kina na nový film. Jdeš večer na koncert do Smetanovy síně? Beru s sebou do divadla děti. Pro koho bereš ten časopis? Zvu vás k nám. Pozveš také sestru a tetu? Odjedu na jeden měsíc do Tater. Kam odjedeš?

Klíč

13. Ответьте на вопросы:

Kam jdete dnes večer? Kam jede pan Horák? Kdy odjedou ty dívky? Kdy jdete do divadla? Co čtete? Co čtou vaše děti? Pozvou vás vaši rodiče na Slovensko? Co si berete s sebou? Kdo vám vede domácnost? Koho pozvete v sobotu k vám na televizi?

14. Образуйте предложения, употребляя в них формы настоящего времени:

Číst knihu (noviny, časopis, román), jet do školy (do kanceláře, do továrny), zvát sestru (rodiče, děti, dědečka a babičku), vést dítě do školy (domácnost, delegaci).

Klíč

15. Переведите и напишите:

Как поживаете? Куда вы поедете? Я иду в кино. Куда вы идете? Тетя идет с нами. Тонда сегодня дома. Это моя мама. Мама дома с маленькой Ниной. У пас есть сад возле дома.

Klíč