Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 20


Урок 20

Текст: «Псоглавцы»

Личные местоимения

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Это последний урок чешского языка.

Muž, který nasadil chodům psí hlavu
(Podle M. Švandrlíka: Vzlety, pády, kotrmelce)

To, co se nám dnes jeví jako normální a historicky věrohodné (neboť už tolikrát umělecky ztvárněné), bylo ve své době zcela absurdní a urážlivé. Slovo „psohlavec” by dovedlo pořádně zpěnit krev v každém, komu by tento výrok byl adresován. Patrně by vznikla parádní hospodská rvačka. Přinejmenším! Šťavnatou nadávku „psohlavec” by sotva někdo jen tak prominul. Ještě fantastičtější by bylo, kdyby si nějaká skupina důstojných občanů dala psí hlavu do znaku, nebo si ji vyšila na korouhev. Něco takového by neučinilo ani cechovní sdružení pohodných. Tím méně můžeme z něčeho takového podezírat Chody, kteří se statečně bili za svá starodávná práva, a to nejprve se Švamberky (vítězně) a později s pověstným Lomikarem, což už dopadlo podstatně hůř.

V chodském znaku byl totiž čakan, obklopený na pečeti čtrnácti hvězdami. Na praporci či korouhvi pak měli Chodové pár plstěných bot. To proto, že v případě potřeby provázeli přes šumavský hvozd českého krále, což patřilo k jejich odvěkým povinnostem.

Pak se však objevil mystifikátor. O Chodech napsal v roce 1864 spis Němec J. A. Gabriel a dopustil se očividného překrouceni skutečnosti. Možná ze zlomyslnosti a škodolibé zášti k Čechům — ale není vyloučeno, že prostě naletěl povídačkám. Ať tak, či onak, najednou se na světě objevili psohlavci.

Gabrielovo tvrzení v málo známém spise by ovšem pramálo znamenalo, kdyby se o dvacet let později nezajímal o chodskou tematiku profesor historie a renomovaný spisovatel Alois Jirásek. Ten Gabrielův spis pokládal za zcela věrohodný. Pravděpodobně i proto, že v té době pes jako domácí zvíře si získával stále větší reputaci. I z estetického hlediska je zřejmé, že hlava ušlechtilého psa působí liběji než sešmajdaná bota. Jirásek zkrátka uvěřil Gabrielovi, převzal jeho tvrzení a inspiroval svými Psohlavci celou řadu dalších významných umělců.

Mikoláš Aleš vytvořil chodskou korouhev s vyšlechtěným vlčákem a značný úspěch zaznamenala i Kovařovicova opera. Zdramatizované Psohlavec hraly pak ochotnické soubory po celé naší vlasti a na německou nadávku „Hundsköpfe” se zcela zapomnělo.

A tak se škodolibý či nedokonale poučený Němec J. A. Gabriel zasloužil o vznik četných českých uměleckých děl a ani sami Chodové se kvůli tomu nijak nezlobí.

Личные местоимения

И. ty on ono ona
Р. mne, mě tebe, tě jeho, ho jeho
Д. mně, mi tobě, ti jemu, mu jemu, mu
В. mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej je, ho ji
П. o mně o tobě o něm o něm o ní
Т. mnou tebou jím jím

Примечания

Личные местоимения в чешском языке имеют в некоторых падежах полные и краткие формы.

Полные формы (mně, tebe, tobě, jeho, jemu) употребляются в начале предложения, после предлогов и если на местоимение падает логическое ударение: Jemu jsem to neřekl. Tobě to mohu říci. Zítra půjdu k němu. Za týden přijdu k tobě na návštěvu. Mně to dej a ne jemu. To jsem dal tobě, ne jemu.

В сочетании с предлогами вместо начального j появляется n: jeho — bez něho, jemu — k němu, ji — za ni, jí — kromě ni.

Формы mně и звучат одинаково.

Склонение чешских местоимений my, vy похоже на склонение русских местоимений мы, вы: bez nás, kromě vás, k nám, k vám, o nás, při vás, s námi, za vámi. Во всех косвенных падежах долгое á.

3-е лицо множественного числа
  Мужской род Женский род Средний род
И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
oni, ony ony
jich
jim
je
o nich
jimi
ona

В именительном падеже местоимения 3-го лица множественного числа имеются особые формы для мужского рода (одушевленные oni, неодушевленные ony), для женского (ony) и для среднего (ona).

Обратите внимание на форму винительного падежа:

Znáte ty hochy? Ano, známe je dobře. Četla jste ty knihy? Ano, četla jsem je. Kdo otevřel ta okna? Já jsem je otevřela.

Упражнения

1. Выберите краткие или полные формы:

to nezajímá? to nemohu říci. ten dopis nepošleme. Pošleme telegram. Přineste čaj. to neříkejte. Napíšu dopis z Česka. Viděl jsem včera v kině. nemá rád. Kdy přijdete ke na návštěvu? Přijdeme dnes večer k . Co máte proti . Uděláme to podle .

Klíč

2. Существительные в скобках замените личными местоимениями:

Napíšu (matce) dopis. Má (svou ženu) velmi rád. Miluje (své děti) . Seznamte mne s (Eva) . Dovolte, abych vám (sestru) představil. Znáte (toho hocha) ? Viděl jste (našeho profesora) ? Pozdravuj (bratra) od nás. Očekávali jsme (delegáta) na nádraží. Potkali jsme (učitelku) . Koupila jsem (máslo) . Na (sádlo) jsem zapomněla. Máte (tyto knihy) ráda? Čtete (tyto časopisy) ? Půjdu k (tetě) na návštěvu zítra večer. Už jsem (tetu) dlouho neviděla. Bez (své ženy) nikam nechodí. Všude chodí jen s (vaší dcerou) .

Klíč