Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 19


Урок 19

«Карлов мост». Страдательный залог

Склонение прилагательных на -í

О mostě z vajec, tvarohu a syrečků
(Podle V. Cibuly: Pražské pověsti)

Nejstarší pražský most byl ze dřeva a spojoval břehy podhradí s osadou Židů. Když ho pak vzala voda, vznikl první pražský kamenný most. Byl nazván jménem královny Judity a vydržel až do veliké povodně roku 1342.

Stalo se to na začátku února. Zvedl se jižní vítr, teplý jako v létě, a při velikých deštích Vltava vystoupila z řečiště. Sám Oldřich, mistr křižovníků s červenou hvězdou, kteří měli most v opatrování, vyslal spěšného posla k panu Karlovi s naléhavou zprávou.

„Připluly ledy po řece a ohrožují dílo mostu Juditina!”

Avšak ještě tu noc se rozpadl most na čtyřech místech, takže ho zbyla stěží čtvrtina, a je zapsáno na starých pergamenech:

„Jako by padla koruna královská, když onen slavný most se zřítil. I nastaly mnohé trampoty a nebezpečí lodníkům a trápení lidem chudým.”

Teprve potom začal stavět Petr Parléř třetí most, kterému se říkalo nejdřív Kamenný nebo Pražský, a teprve mnohem, mnohem později podle jeho zakladatele most Karlův.

Ve své době byl prý ze všech mostů na světě nejpevnější, protože stavitel dal míchat do malty vápno s vínem a vejci. V celé Praze však nebylo tolik vajec a tak Karel nařídil, aby všechna města v české zemi přispěla ke stavbě svým podílem.

Tehdy se sjížděly do Prahy ze všech stran dřevěné vozy vystlané slámou a svážely křehké náklady v bednách i v proutěných koších na břeh Vltavy, kde zedníci vejce roztloukali a míchali do vápna.

Svůj podíl vajec měli poslat do Prahy i obyvatelé města Velvar. Buď však špatně porozuměli vzkazu, nebo se obávali, aby se vejce cestou nerozbila anebo nepokazila, a tak je raději uvařili natvrdo. Bylo z toho tehdy po celé Praze hodně veselí a všichni tu důkladnost velvarským dlouho připomínali.

Velvarští však nezůstali v posměchu sami; brzy je překonali občané z Unhoště. Vejce dopravili do Prahy v pořádku, ale trochu se popletli s mlékem, kterým se rozdělávala při stavbě mostu malta. Buď že jim bylo líto dobrého mléka, anebo jim bylo líto Karlova mostu a chtěli maltu ještě vylepšit, anebo zkrátka poslouchali jen napůl ucha.

Do Prahy však poslali nejenom mléko, ale i tvaroh a syrečky. A tak je Karlův most ze všech mostů na světě nejdůkladnější, neboť stojí na víně z pražských vinic, na tvarohu a syrečcích z Unhostě a na vejcích z celé české země.

Склонение прилагательных на -í

Прилагательные на -ní, -ší, -ží, -cí и -čí склоняются по образцу jarní.

Единственное число Множественное число
Мужской и средний род Женский род Для всех родов
И. jarní jarní jarní
Р. jarního jarní jarních
Д. jarnímu jarní jarním
В. jarní (неодуш.)
jarního (одуш.)
jarní
jarní
jarní
Jarní
З. = И.
П. o jarním o jarní o jarních
Т. jarním jarní jarními

Во всех падежных окончаниях находится долгое :

letní den, za letního dne, o letním dni ...
podzimní móda, podle podzimní módy, o podzimní módě ...
cizí slovo, cizího slova, cizímu slovu ...
nejkrásnější kniha, o nejkrásnějši knize, s nejkrásnější knihou ...
zimní kabáty, kromě zimních kabátů, k zimním kabátům ...

По этому типу склоняются практически вес заимствованные прилагательные:

sociální
социальный
formální
формальный
organizační
организационный
kolektivní
коллективный
módní
модный
maximální
максимальный
originální
оригинальный
absolutní
абсолютный

Упражнения

1. Установите соответствия полногласных сочетаний в русском и чешском языках:

а) сильный мороз — , дорогой — сын, теплое молоко — , старая корова — , перед — домом, здоровый — человек, левая сторона — ;

б) elektrická dráha — , dlouhý vlas — , černá vrána — , moudrá hlava — , bílá plena — , čistý práh — , zelený hrách — , přechod — přes hory.

Klíč

2. Образуйте родительный падеж единственного числа:

Osobní vlak, hlavní pošta, mladší bratr, starší sestra, telefonní rozhovor, informační kancelář, módní časopis, módní kravata, originální klobouk.

Klíč

3. Раскройте скобки:

Pít (minerální voda) . Pracovat v (závodní výbor) . Odjet (osobní vlak) . Volat z (telefonní budka) . Lázně v (západní Čechy) . Hory na (severní Morava) . Město na (jižní Slovensko) . Informovat se na (hlavní pošta) . Jít do (Národní divadlo) . Jít na koncert (hudební festival) . Slyšet jednoho z (nejlepší zpěváci) . Seznámit se s (mladší muž) . Znalost (cizí jazyky) . Studovat v (první semestr) . Vstoupit do (třetí ročník) . Několik (letní měsíce) . Beseda o (nejzajímavější román) .

Klíč

4. Восстановите пропущенные окончания:

Které ciz jazyky znáte? Ve kterých ciz městech jste byl? Bydlím v modern domě. V teto části města je mnoho modern domů. Dělníci podepsali kolektivn smlouvu. Byl jste již v hlavn městě Slovenska? Včera jsme byli v obchodn domě Bílá labuť. Do nejvyšš patra jsme vyjeli výtahem.

Klíč

5. Подчеркните/запомните предлоги и раскройте скобки:

Profesor Pavlov přijede do Prahy zítra; půjdeme mu naproti k (večerní rychlík) . V této stanici nestaví žádný vlak kromě (osobní vlak) . Budeme obědvat v (jídelní vůz) . Kolik stojí lístek ve (spací vůz) ? Stále jsme mluvili o (zpáteční lístek) a nakonec jste ho nekoupil.

Klíč

6. Переведите:

Организационное отделение. Оригинальный ответ. Коллективная работа. Максимальный тариф. Минимальный возраст. Абсолютный слух.

Klíč

Страдательный залог

Как и в русском языке, в чешском языке различается действительный и страдательный залог:

Dělníci vyrábějí stroje. — Stroje jsou vyráběny dělníky.

Žák přeložil česká slova do ruštiny. — Česká slova byla přeložena žákem do ruštiny.

Страдательный залог в чешском языке может быть выражен:

1. Конструкцией с возвратным глаголом, например: Obchody se otvírají v 8 hodin ráno. Obchody se otvíraly ... Obchody se budou otvírat ... Dveře se těžko zavírají. Toto představení se hraje v Národním divadle. Diktáty se píší jednou měsíčně. Plány se pečlivě připravují.

2. Описательной формой, состоящей из соответствующих форм глагола и краткого страдательного причастия данного глагола:

Настоящее время
jsem
jsi
je
volán, -a, -o jsme
jste
jsou
voláni, -y, -a
Прошедшее время
byl jsem
byl jsi
byl
volán, -a, -o byli jsme
byli jste
byli
voláni, -y, -a
Будущее время
budu
budeš
bude
volán, -a, -o budeme
budete
budou
voláni, -y, -a

Примеры:

Jste volán jakousi ženou k telefonu. Budeš zítra vyvolán z matematiky. Jsem přijat na vysokou školu. Byl jsi už přijat ředitelem? Úkoly jsou přesně stanoveny.

Примечания:

а) В современном чешском языке представлены только страдательные причастия прошедшего времени. Они образуются от основы прошедшего времени посредством суффиксов -en, -n, -t (nesen, psán, bit). Суффикс -en находится у глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на согласный звук или на суффикс -i: nesl — nesen, vedl — veden, koupil — koupen, chválil — chválen, ušetřil — ušetřen.

От прочих глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на гласный, страдательное причастие образовано при помощи суффиксов -n или -t: kupoval — kupován, minul — minut, trpěl — trpěn, kryl — kryt.

Обратите внимание на то, что гласный основы перед суффиксом -n удлиняется: dělat — dělán, maloval — malován, koupal — koupán, vyznamenal — vyznamenán.

б) Описательные формы страдательного залога отличаются от возвратно-страдательных по употреблению и по значению.

Возвратно-страдательные конструкции употребляются вообще значительно чаще и в разговорной речи являются преобладающими. Описательные формы преобладают в специальном и научном языке.

Возвратно-страдательные конструкции образуются чаще от глаголов несовершенного вида, описательные формы от глаголов совершенного вида: Plán se postupně plnil. Plán byl splněn před stanovenou lhůtou. Hymna se hraje při slavnostních příležitostech. Hymna už byla zahrána.

Что касается различия в значении, то следует отметить, что описательные формы выражают не только действие, но и состояние, которое является результатом действия: Lístky do divadla už byly prodány. Tyto učebnice už jsou rozebrány. Nemocni byli ošetřeni lékařem. Cyklus přednášek už byl ukončen.

Конструкции с возвратным глаголом употребляются тогда, когда речь идет о действии повторяющемся, обычном, регулярном: Lístky se prodávají v předprodeji. Tyto dveře se těžko zavírají. Obchody se otvírají v 8 hodin.

Упражнения

7. Образуйте страдательные причастия:

Nést — nesl — , vézt — vezl — , uplést — upletl — , vybrat — vybral — , namazat — namazal — , napsat — napsal — , milovat — miloval — , sázet — sázel — , dělat — dělal — , přikrýt — přikryl — , zabít — zabil — .

Klíč

8. Образуйте возвратно-страдательные конструкции:

Образец: Zkoumat nové formy práce. Zkoumají se, zkoumaly se, budou se zkoumat nové formy práce.

Podávat žádosti u ředitelství podniku. Projednat na schůzi nové pracovní úkoly. Hrát Smetanovu Libuši při slavnostních příležitostech. Doručovat denně poštovní zásilky.

Klíč

9. Образуйте описательные формы страдательного залога (прошедшее и будущее время):

Образец: Ukončit cyklus přednášek. Cyklus přednášek byl (bude) ukončen.

Uzavřít vchod do sálu po zahájení představení. Dokončit stavbu včas. Poučit žáka o povinnostech. Splnit všechny závazky do konce tohoto měsíce. Odmítnout jednomyslně návrh. Uvítat srdečně delegaci. Jmenovat spisovatele národním umělcem. Vyznamenat pracovníka za mimořádně zásluhy. Odvézt pacienta do nemocnice. Uzavřít smlouvu. Otevřít výstavu.

Klíč