Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 16


Урок 16

Текст: «Календарь. Время»

Синтаксическая связь количественных числительных с существительными

Указательное местоимение ten, ta, to «этот, эта, это»

Kalendář

Už delší dobu se studuje otázka reformy kalendáře. Dosavadní kalendář v plné míře nevyhovuje. Je rozdělen na 12 měsíců; některé z nich mají 30 dní, jiné 31 den a únor 28 nebo 29 dní.

Podle návrhu bude mít v budoucím kalendáři každý rok stejný počet dní, a to 364. Bude začínat vždy nedělí a končit dnem, který se bude nazývat „světovým dnem”. Tento den má být dnem volna a nebude se počítat do dní v týdnu. V přestupném roce by se zařadil druhý „světový den” za 30. červen a opět by se nepočítal do dní v týdnu. Každé čtvrtletí má mít podle návrhu novéno kalendáře 91 den, tj. 13 týdnů; začínalo by vždy neděli a končilo sobotou. První měsíc každého čtvrtletí má mít 31 den a další dva měsíce po 30 dnech.

Словарь

otázka, -y ж вопрос
kalendář, -e м календарь
reforma, -y ж реформа
dosavadní нынешний, теперешний
měsíc, -e м месяц
počet, počtu м количество
a to а именно
den volna день отдыха, выходной день
vyhovovat, vyhovuji, -eš ...í удовлетворять
hospodářský хозяйственный
budoucí будущий
stejný одинаковый
počítat, -ám, -áš ... -ají считать
přestupný високосный
rok, -u м год zařadit, -ím, -íš ... -í включить

Týden

— Co budete dělat tento týden?
— V pondělí k nám přijde na návštěvu můj bratr se ženou, v úterý mám schůzi závodního výboru, ve středu chceme jíl do kina, ve čtvrtek budeme doma, v pátek půjdu do závodního klubu na přednášku a v sobotu pojedeme do chaty. Přijedeme v neděli večer.

 
Květen
Červen
27.
pondělí
28.
úterý
29.
středa
30.
čtvrtek
31.
pátek
1.
sobota
2.
neděle

Rok

první měsíc
leden
druhý měsíc
únor
třetí měsíc
březen
čtvrtý měsíc
duben
pátý měsíc
květen
šestý měsíc
červen
sedmý měsíc
červenec
osmý měsíc
srpen
devátý měsíc
září
desátý měsíc
říjen
jedenáctý měsíc
listopad
dvanáctý měsíc
prosinec

Kdy? V lednu, v únoru, v březnu, v dubnu, v květnu, v červnu, v červenci, v srpnu, v září, v říjnu, v listopadu, v prosinci.

Упражнения

1. Переведите:

Когда? Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.

Утром, до обеда, в полдень, после обеда, вечером, днем, ночью.

Ежедневно, в этом году, летом, зимой.

В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье.

В январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре.

Год тому назад, месяц тому назад.

Праздник, выходной день, будничный день, високосный год, месяц, день, неделя.

Klíč

2. Ответьте на вопросы:

Со jste dělal v pondělí? Kde jste byla v úterý? Kam půjdete ve středu? Chodíte ve čtvrtek do divadla? Kolik hodin pracujete v patek? Je každá sobota u vás dnem volna? Jste v neděli doma?

3. Ответьте на вопросы:

V kterém měsíci jste se narodil? V kterém měsíci se narodili vaši rodiče? Kdy jste byl letos na dovolené? Kdy chcete jet na dovolenou? Kdy jezdíte lyžovat? V kterých měsících se rád koupete? Kdy u vás děti mají prázdniny?

4. Спросите у своего товарища:

Когда он пойдет в кино, когда он поедет на дачу, когда у них на заводе собрание, когда родилась его сестра.

5. Расскажите коротко о том, что будете делать каждый день на следующей неделе.

Kolik je hodin?

Je jedna hodina.
Jsou dvě (tři, čtyři) hodiny.
Je pět, šest, sedm ... dvanáct hodin.
Čtvrt na pět, na šest, na sedm ...

Tři čtvrti na osm, na devět, na deset...

Půl jedné, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté, dvanácté.

Za pět minut jedna, za deset minut dvě, za pěl minut půl druhé, za deset minut tři čtvrti na pět.

Примечание

В чешском языке, как и в русском, на вопрос о времени можно ответить, назвав часы и минуты: šest hodin dvanáct minut — шесть часов двенадцать минут, sedm čtyřicet pět — семь сорок пять.

Синтаксическая связь количественных числительных с существительными

Числительные jeden, jedna, jedno и dva, dvě согласуются с существительным по роду: jeden rok, jedna hodina, jedno okno; dva roky, dvě hodiny, dvě okna.

В отличие от русского языка, после числительных 2, 3, 4 чешское существительное мужского рода стоит в форме именительного падежа множественного числа: dva roky — два года, tři žáci — три ученика, čtyři studenti — четыре студента.

После остальных числительных существительное ставится в родительном падеже множественного числа: 5 roků, 6 týdnů, 7 studentů, 8 profesorů.

Упражнения

6. Дополните ряд количественных числительных:

jedna, tři, pět, sedm ... třicet jedna; čtyři, osm, dvanáct ... čtyřicet; sedm, čtrnáct, dvacet jedna ... sedmdesát.

7. Существительные, данные в скобках, поставьте в соответствующем падеже и числе.

Několik (student, doktor, kniha, hodina, slovo, město). Pět (koruna, rubl, metr). Dva (týden, rok, delegát, dělník, inženýr). Tři (student, profesor, Polák). Čtyři (Čech, Slovák, voják).

Klíč

8. Назовите порядковые числительные 1—12.

9. Переведите:

Двенадцатый месяц, третья неделя, седьмой день, четвертый год, пятый музыкальный фестиваль, девятая симфония.

Klíč

10. Ответьте на вопросы:

V kolik hodin ráno vstáváte? Kdy začínáte pracovat? Kdy obědváte? V kolik hodin máte polední přestávku? V kolik hodin končíte práci? Kdy přicházíte domů? Kdy večeříte? V kolik hodin jdete spát? Kolik je hodin? Kdy odjíždí vlak do Moskvy? V kolik hodin na mne budete čekat? V kolik hodin na vás mohu počkat? Kolik hodin je v Moskvě, když v Praze jsou dvě hodiny?

11. Перепишите, обращая внимание на предлоги и раскрывая скобки:

Přijeli jsme do (Praha, Rusko). Kromě (matka, bratr) zde nikoho nemám. Vrátil jsem se z (továrna, závod) až večer. Nepojedu na dovolenou bez (žena, sestra). Stál jsem u (okno, auto).

Plavali jsme proti (proud). Bojujeme proti (válka, fašismus). Přišli jsme к (sestra, universita).

Jeli jsme přes (most, řeka). Přinesl jsem dárek pro (matka, dědeček).

Budu vám vypravoval o (Praha, babička, literatura).

Šli jsme do divadla s (bratr, žena, slečna).

Klíč

Указательное местоимение ten, ta, to «этот, эта, это»

  Единственное число Множественное число
И. ten to ta ti (одуш.)
ty (неодуш.)
ta ty
Р. toho toho   těch  
Д. tomu tomu   těm  
В. toho (одуш.)
ten (неодуш.)
to tu ty ta ty
П. o tom o tom o té   o těch  
Т. tím tím tou   těmi  

Запомните:

В творительном падеже единственного числа мужского и среднего рода употребляется форма tím: Mluvila jsem s tím panem. Jsme spokojeni s tím učitelem. Besedovali jsme s tím delegátem. Šla jsem na procházku s tím hochem.

В родительном, дательном и предложном падежах единственного числа женского рода ставится долгое -é: Muž té paní. Bez té knihy. — Jít k té doktorce. Poslat dopis té dívce. — O té spisovatelce. Na té škole.

В именительном падеже множественного числа употребляется форма ti лишь для одушевленных существительных мужского рода: ti pánové, ti delegáti, ti profesoři. Для неодушевленных существительных мужского рода и для существительных женского рода употребляется ty (ty závody, ty knihy), а для среднего ta (ta okna, ta slova). В разговорной речи к местоимениям ten, ta, to может присоединяться -to (ten → tento, toho → tohoto, tomu → tomuto и т. д.):

Znáte tohoto pana? Řekněte to tomuto studentovi. Mluvil jste už s tímto delegátem? Byl jste již v tomto městě? Představím vás této slečně. Tito kluci se zúčastnili brigády. Co chcete vědět o těchto knihách?

Упражнения

12. Образуйте именительный падеж множественного числа:

ten kluk, ten profesor, tento dělník, tento zemědělec, tento závod; to auto, toto slovo; ta kniha, tato slečna, tato dívka, tato učitelka.

Klíč

13. Ответьте на вопросы:

S kým jste mluvila? (tato slečna, tento delegát, tito studenti) Koho jste potkala na nádraží? (tento hoch, ta žena, tato dívka) Komu budete psát dopis? (tento dělník, tato spisovatelka)

Klíč

14. Спросите у своего друга:

Где он познакомился с этим инженером, знает ли он этих девушек, встретил ли он этих делегатов, купил ли он эти книги для ребят.