Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 15


Урок 15

Текст: «Пражские куранты»

Множественное число существительных мужского и среднего рода

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Перескажите по-русски содержание.

STAROMĚSTSKÝ ORLOJ
(Podle Aloise Jiráska: Staré pověsti české)

V Praze na Staroměstském náměstí je stará radnice s velkým orlojem. Když hodiny biji, stoji před orlojem vždy mnoho lidí. Dívají se na ciferník hodin, plný zlatých kruhů, na sochu smrti a lakomce, na dvanáct apoštolů a na kohouta, který kokrhá. Tento orloj sestrojil v patnáctém století mistr Hanuš.

Vypravuje se, že z různých měst a zemí přicházeli lidé a prosili mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny. Ale starosta města Prahy nechtěl, aby i jiné město mělo takový orloj. Proto se odhodlal k hroznému činu.

Byla noc, na ulicích tma a pusto. Mistr Hanuš seděl ve svém pokoji a pracoval. Tu se otevřely dveře a do pokoje vběhli tři muži, přepadli mistra a oslepili ho.

Zpráva o zločinu se rozlétla po celé Praze. Všude hledali zločince, ale marně.

Mistr Hanuš seděl smutný ve svém pokoji. Na stole ležely plány a kresby, ale mistr neviděl nic. Toužil po práci, neboť práce — to byl jeho život.

Když cítil, že zemře, prosil jednoho svého bývalého žáka, aby s ním šel do Staroměstské radnice. Přišli ke stroji orloje. Slepý mistr naslouchal zvuku hodin a myslel na ty, kteří ho oslepili. Pak vztáhl ruku do stroje — a vše najednou utichlo. Hodiny se zastavily. Lidé běželi na radnici — a na zemi vedle stroje hodin našli umírajícího mistra Hanuše.

A orloj stál a stál, a dlouho nebylo nikoho, kdo by ho spravil.

Множественное число существительных мужского и среднего рода

И. studenti závody města
Р. studentů závodů měst
Д. studentům závodům městům
В. studenty závody města
З. studenti! závody! města!
П. o studentech o závodech o městech
Т. studenty závody městy

Существительные мужского и среднего рода, склоняющиеся по образцу student, závod, město, имеют в дательном, предложном и творительном падежах множественного числа одинаковые окончания:

komu, čemu?
studentům, závodům, městům
-ům
o kom, o čem?
o studentech, závodech, městech
-ech
s kým, čím?
studenty, závody, městy
-y

Окончание -y имеют в именительном падеже множественного числа мужского рода только неодушевленные существительные: závod — závody, sad — sady, rohlík — rohlíky, moučník — moučníky, knedlík — knedlíky.

У одушевленных существительных мужского рода в именительном падеже множественного числа используются три окончания: -i, -ové, -é. Самым распространенным является окончание -i. Перед этим окончанием происходит смягчение согласных d, t, n и чередование k—c, h—z, ch—š, r—ř, например: kamarád — kamarádi, delegát — delegáti, Gruzín — Gruzíni, Slovák — Slováci, vrah — vrazi, Čech - Češi, profesor — profesoři.

Фамилии и личные имена, односложные и некоторые двусложные названия народностей и национальностей, слова иностранного происхождения на -f, -g, -l, -(o)m, а также некоторые частотные существительные мужского рода оканчиваются в именительном падеже множественного числа на -ové: Pavel — Pavlové, Novák — Novákové, Rus — Rusové, Arab — Arabové, filozof — filozofové, filolog — filologové, generál — generálové, ekonom — ekonomové, syn — synové, pán — pánové.

Существительные на -an оканчиваются во множественном числе на -é: Pražan — Pražané, měšťan — měšťané, občan — občané.

В отличие от русского языка, у одушевленных существительных во множественном числе винительный надеж не совпадает с родительным. И одушевленные, и неодушевленные существительные оканчиваются на -y: Vidím studenty. Poslouchám profesory. Znám dělníky. Zdravím dělníky. Zdravím delegáty. Očekáváme hosty. Máme sešity, lístky, obědy.

У существительных мужского рода на -k, -g, -h, -ch в предложном падеже вместо окончания -ech используется окончание -ích, перед которым происходит чередование k—c, h/g—z, ch—š: Slovák — o Slovácích, pstruh — o pstruzích, filolog — o filolozích, Čech — o Češích.

Упражнения

1. Повторите порядок чешского алфавита (см. 1 урок)

2. Расположите в алфавитном порядке следующие фамилии композиторов:

Smetana, Dvořák, Janáček, Fibich, Suk, Novák, Förster, Suchoň, Dobiáš, Sommer, Cikker.

3. Переведите:

О театрах, делегатах, заводах, городах, окнах; к профессорам, ученикам, делегатам, городам, рабочим; с заводами, окнами, билетами, номерами.

Klíč

4. Образуйте и напишите именительный и винительный падежи множественного числа:

Student, profesor, Polák, Slovák, Čech, doktor, bratr, rolník, lenoch, moučník, knedlík, rohlík.

Klíč

5. Образуйте множественное число:

Do Moskvy přijel student z České republiky. Profesor přednášel o literatuře. Delegát přijel do Prahy. Inženýr z naší továrny jel na Slovensko. Znáte profesora této fakulty? Představím vám inženýra z našeho závodu.

Klíč

6. Поставьте существительные, взятые в скобки, в соответствующем падеже множественного числа:

Znáte všechny (profesor) této university? Očekáváme na nádraží (delegát) . Setkali jsme se tam s (Polák, Čech, Slovák, Bulhar) . Seznámili jsme se s několika (profesor) .

Klíč

7. Переведите на русский язык (письменно):

Drazí přátelé, dovolte, abych Vám jménem všech našich kolegů upřímně poděkoval za Vaše srdečné uvítání. Jsme šťastni, že jsme se mohli s Vámi seznámit. Cítili jsme se jako doma. Nikdy na Vás a na Vaši krásnou zemi nezapomeneme.

Свой текст переведите на чешский язык и сравните с оригиналом:

8. Переведите и напишите под диктовку:

V Praze dne 11. října 2002
Váženému panu
V. Růžičkovi
na památku na naše setkání v Praze.
I. A. Sizov

V Karlových Varech dne 5. června 2002
Milé pani Věře Novákové věnuje
A. A. Rogačevová

V Brně dne 20. srpna 2002
Drazí přátelé. Nikdy nezapomenu
na krásné dny strávené v Česku.
Vaši
Pavel a Naděžda Grigorjevovi