Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 14. Диалог 2

Vân ở bãi biến Nha Trang...
Всё ещё на пляже Нячанга...

THÙY DƯƠNG: Bây giờ hai bạn muốn làm gì?
ANGELA:    Angela muốn chèo thuyền ra những hòn đảo ngoài kia.
THẾ NAM: Từ đây ra đó xa lắm, mình phải đi bằng tàu.
ANGELA:    Ở đảo có những gì để xem, Thế Nam?
THẾ NAM: Có một đảo toàn là khỉ. Còn một đảo có đà điểu cho mình cưỡi.
ANGELA:    Có chỗ nào để mình lặn xuống xem cá không?
THẾ NAM: Có chứ. Có một đảo san hô ngoài đó.
ANGELA:    Vậy mình đi nhé.
перевод текста THẾ NAM: Nếu cả hai bạn muốn đi.
THÙY DƯƠNG: Đi thì đi, sợ gì.

Словарь

ngoài kia/đó вон там
tàu корабль, судно
toàn là полный (чего-то)
khỉ обезьяна
đà điểu страус
cưỡi кататься, ездить (верхом)
lặn нырять
san hô коралл, коралловый

toàn là

Используйте “toàn là”, чтобы выразить “полный чего-либо”. Например:

thì

Используйте “thì”, чтобы выразить “ладно, давай (делать что-нибудь)”. Например:

Используйте “gì” после “sợ” или “lo”, чтобы выразить: чего (там)..., о чём (там)... Например:

Упражнения

Упражнение 1. Используйте слова из всего урока, чтобы закончить предложения. Первое уже сделано.

 1. Ai không biết bơi thì đừng nên thuyền.
 2. Có năm hòn đảo ở .
 3. Tôi rất khỉ. Nhưng đi đi.
 4. Thực đơn có món ăn Pháp, mà tôi lại thích ăn phở.

Key

Упражнение 2. Ответьте на следующие вопросы:

 1. Ai muốn chèo thuyền ra đảo?
 2. Tại sao họ không chèo thuyền được?
 3. Có mấy hòn đảo ngoài đó?
 4. Họ sẽ làm gì tại mỗi hòn đảo?

Key

Упражнение 3. Переведите следующие предложения на вьетнамский:

 1. Мы можем догрести на лодке до того острова, нет, Те Нам?
 2. Я люблю наблюдать за рыбой.
 3. Я могу плавать, но я не знаю как нырять.
 4. Пошли на другой пляж завтра..

Key

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии. Данная форма комментариев временно доступна только для чтения. Используйте ВКонтакте (кроме Гостевой книги).

ВКонтакте

Печать
Просмотров: 410